Válságban a házassága? Tudni szeretné, hogy mi fog történni? Hogy hogyan indul és meddig tart a válóper?

Még nem született meg azaz ember, aki nyugodt tud maradni, miközben olyannyira megromlott a kapcsolata házastársával, hogy a váláson kell gondolkodnia. Ebben a rendkívüli helyzetben a felek nem tudnak tisztán gondolkodni. Feszültek, idegesek, sokszor nem tudnak odafigyelni a munkájukra, nem tudnak enni, aludni, csak egyetlen dolog körül forog a gondolatuk.

Az érzelmi hullámvasúton ülve jutnak el odáig a házastársak, hogy nagyon komoly, életüket jelentősen befolyásoló dolgokról kellene megbeszélniük, egyeztetniük, ami az egyik pillanatban még megy, a másikban talán veszekedésbe torkollik.

A válás pokollá teheti a házastársak életét, de kihatás van a családjukra, főként gyermekeikre. Ha a felek tudnak kommunikálni egymással jó eséllyel futhatnak neki a házasság felbontásához közös megegyezéssel.

Hogyan kell megindítani a válópert?   Mit tartalmaz a keresetlevél?  Számít, ki adja be?

 A házasság felbontása iránt a házastársnak a pert személyesen kell megindítania, ami nem zárja ki, hogy a keresetlevelet jogi képviselője (ügyvédje) útján terjessze elő az illetékes bíróságon.

A házasságot a bíróság bármelyik házastárs – illetőleg a házastársak közös – kérelmére felbontja, ha a házaséletük teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A válásnál a bíróság a közös kiskorú gyermek érdekét mindig figyelemben tartja.

A házasság felbontása (a válás) nem valamelyik házastárs vétkességén, esetleges hűtlenségén vagy erőszakos magatartásán stb. alapul, hanem a felek, illetve valamelyik fél objektív feldúltságán, érzelmi állapotán. Ami az egyik házaspárnál garantáltan kiveri a biztosítékot, az egy másik házaspárnál akár teljesen természetes is lehet. Vannak, aki sok apróság miatt jutnak el a válásig, másoknál a házastársi hűtlenség sem okoz különösebb problémát. A törvény a bíróság mérlegelésére bízza a házasság visszafordíthatatlan megromlásának megítélését.

A bírói gyakorlat szerint, a durván kötelességsértő, az általános társadalmi erkölcsi normák szerint súlyos megítélés alá eső magatartást tanúsító személy házastársa indokoltan nem képes az ilyen magatartást tolerálni.

Az, hogy a súlyosan felróható magatartást a másik házastárs nem hajlandó elviselni, általában önmagában elegendő a feldúltság megállapításához, a válás kimondásához, még akkor is, ha a felróható magatartást tanúsító házasfél ellenzi a házasság felbontását. Ilyen felróható magatartás lehet például a családon belüli erőszak, súlyos bűncselekmény elkövetése akár más terhére is, alkoholizmus, szerencsejáték folytatása stb.

 KERESETLEVÉL

A házasság felbontása iránt, mint ahogyan említettem keresetlevéllel kell az illetékes bírósághoz fordulni. A keresetlevélnek tartalmaznia kell, – az eljáró bíróságot, – a felek nevét, lakóhelyét és perbeli állását (felperes, alperes) – az érvényesíteni kívánt jogot, – az annak alapjául szolgáló tények előadását és azok bizonyítékainak előadását, – azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható, – a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem).

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a felperes bizonyítékként hivatkozik, vagy amely a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapításához szükséges, kivéve, ha az adatokat személyi igazolvánnyal is lehet igazolni; erre a keresetlevélben utalni kell.

Ha a felek közötti jogvitában közvetítői eljárás volt folyamatban, a keresetlevélben erre utalni kell. Ha a felperes rendelkezik telefonszámmal, faxszámmal, illetve e-mail címmel, azt a keresetlevélben fel kell tüntetnie.

Ez első olvasásra nagyon bonyolultnak tűnhet, de nem kell megijedni! A közös megegyezéses válásra vonatkozó keresetlevelet nem túl nehéz kitölteni, viszont ha vitára, pereskedésre számít, forduljon válóperes ügyvédhez.

Először is el kell dönteni, hogy melyik bíróság illetékes az eljárásra. Az illetékes bíróságot legegyszerűbb, ha a felek utolsó közös lakóhelye, vagy az alperes lakóhelye alapján jelöli meg. A lakcímek szerinti illetékes bíróságot az interneten a bíróság illetékesség keresővel találhatja meg könnyedén.

A keresés eredményeként megkapják az illetékes városi bíróságot, ahová címezni kell a keresetlevelet. Az egyszerűség kedvéért, letölthetnek egy keresetlevél mintát, amit viszonylag egyszerűen ki tudnak tölteni: válóper keresetlevél letöltés.

A válóperes eljárás bírósági illetéke 30.000,- Ft, amit a postán tud bélyeg formájában megvásárolni (illetékbélyeg). Az így beszerzett bélyeget a keresetlevél egyik példányára kell felragasztani. A keresetlevelet miután Ön és két tanú is aláírta, 3 példányban nyújtsa be a bíróságra, mellékletként csatolja a házassági anyakönyvi kivonat eredeti példányát és két másolatot, ha vannak gyermekeik, akkor a gyermekek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példányát és szintén két másolatot.

Az így elkészített csomagot vagy postán küldhet meg (tértivevénnyel), vagy személyesen adhatja le a bíróságon.

A keresetlevél benyújtásától az első tárgyalásig általában három hónap telik el.

 BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS

Házassági perben – ha a Pp. kivételt nem tesz – a bíróság köteles a házastársakat személyesen meghallgatni; a bíróság akként is rendelkezhet, hogy az egyik házastárs a másik meghallgatásánál ne legyen jelen.

A bontóperben tartott első tárgyaláson a bíróság a személyesen megjelent feleket meghallgatja. Ha valamelyik házastárs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, továbbá ha a bíróság előtt való megjelenése más elháríthatatlan akadályba ütközik, a személyes meghallgatás nem kötelező.

Ha a felperes – az előzőekben meghatározott eseteket kivéve – az első tárgyaláson személyesen nem jelenik meg, a pert meg kell szüntetni.

A bíróság a per bármely szakában megkísérelheti a felek békítését. Ha a békítés eredményre vezet, a bíróság a pert megszünteti, a perköltségben való marasztalást mellőzi.

Ha a bontóperben tartott első tárgyaláson a felek nem békülnek ki, – a következő bekezdésben meghatározott kivétellel – a bíróság a tárgyalást elhalasztja, egyben felhívja a feleket, hogy három hónapon belül írásban kérhetik az eljárás folytatását, ellenkező esetben a per megszűnik.

Abban az esetben ha

1) ha valamelyik házastárs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, továbbá ha a bíróság előtt való megjelenése más elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy

2) ha a házastársak között legalább 3 éve megszakadt az életközösség úgy, hogy külön lakásban élnek és igazolják azt is, hogy a közös gyermek elhelyezését, valamint tartását a gyermek érdekeinek megfelelően rendezték vagy

3) ha a feleknek nincsen közös kiskorú gyermeke,

a pert már az első tárgyaláson érdemben tárgyalja a bíróság.

Ha a feleknek közös kiskorú gyermeke van, akkor az első tárgyaláson a bíróság nem bonthatja fel a házasságukat, még abban az esetben sem, ha minden járulékos kérdésben megegyeztek. Ebben az esetben írásban bármelyik fél kérheti az eljárás folytatását, amire a bíróság újabb tárgyalást tűz ki, és ha még mindig egyetértés van a felek között, ezen a második tárgyaláson mondja ki a házasság felbontását. Ha két tárgyalással számolunk, és minden rendben megy, megközelítőleg 6 hónap kell ahhoz, hogy a felek elváljanak.

A bíróságot a döntésben nem befolyásolja, hogy a feleség, vagy a férj nyújtja be a keresetlevelet, tehát ebből a szempontból mindegy hogy ki a válóper felperese vagy alperese. A sem a gyermekelhelyezésben sem a vagyonjogi vagy bármely más kérdésben nem számíthat előnyre a felperes azért, mert Ő nyújtotta be a keresetlevelet. Minden esetben a bizonyítékok, a bizonyítás a döntő.

Amennyiben kapcsolata odáig jutott, hogy a válás gondolata megfordult a fejében, ideje felkészülni rá. Érdemes kikérni egy tapasztalt válóperes ügyvéd tanácsát, mivel ha a közös megegyezéses válásra kicsi az esély, ismernie kell a lehetőségeit, jogait, tisztában kell lennie a helyzetével.

Mielőtt belevágna a házassága felbontásába, tájékozódjon.

Kérjen konzultációs időpontot, ahol választ kaphat kérdéseire, még azokra is, amikre nem is gondolt.

Határozott ügyvédi képviseletet biztosítunk, teljes körű tájékoztatást nyújtunk ügyfeleink számára.

dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd: telefon: 06 1 445 0456, mobil: +36 30 357 2124.

Szerző: Béla Zsolt dr. Vidákovics

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.